آموزش یاران

« مدارس با کیفیت »

 • مدرسه زرین شهر اصفهان

  امتیاز:123

  0

 • دبیرستان توحید شهرستان سراوان

  امتیاز:123

  0

 • دبیرستان عفاف کرمان

  امتیاز:121

  0

 • دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی تهران

  امتیاز:117

  0

 • دبیرستان شهاب نور

  امتیاز:117

  0

 • دبیرستان سیدالشهدا

  امتیاز:115

  0

 • دبیرستان شهید صدوقی اسفرورین

  امتیاز:114

  0

 • دبیرستان امام رضا(ع) واحد 7

  امتیاز:114

  0

 • دبیرستان صلحا

  امتیاز:113

  0

 • مدرسه20

  امتیاز:112

  0

 • دبیرستان علی حاتمی

  امتیاز:112

  0

 • دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)- واحد7

  امتیاز:111

  0