آموزش یاران

« مدارس با کیفیت »

 • دبیرستان دین و دانش

  امتیاز:136

  0

 • دبیرستان پسرانه سخت کوشان تهران

  امتیاز:135

  0

 • دبیرستان صادقیان میبد

  امتیاز:134

  0

 • دبیرستان نمونه سوداگر

  امتیاز:133

  0

 • مدرسه نخبگان علامه طباطبایی

  امتیاز:132

  0

 • دبیرستان شاهد

  امتیاز:131

  0

 • دبیرستان غیردولتی امام حسین(ع)

  امتیاز:130

  0

 • مدرسه میثاق تبریز (استاد نجف زاده)

  امتیاز:130

  0

 • دبیرستان امام رضا (ع) واحد 1

  امتیاز:126

  0

 • دبیرستان علامه طباطبایی هشتم

  امتیاز:125

  0

 • دبیرستان غیرانتفاعی دکتر حسابی تهران

  امتیاز:123

  0

 • دبیرستان شهید رجایی سرو آباد

  امتیاز:123

  0