ویدیو های آموزشی زیست شناسی دهم ;

ویدئو های آموزشی زیست شناسی دهم

بخش درس زیست شناسی دهم را انتخاب کنید!

فصل دوم زیست دهم

گوارش و جذب مواد

فصل سوم زیست دهم

تبادلات گازی

فصل چهارزیست دهم

گردش مواد در بدن

فصل پنجم زیست دهم

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

فصل ششم زیست دهم

از یاخته تا گیاه

فصل هفتم زیست دهم

جذب و انتقال مواد در گیاهان