ویدئو آموزشی فصل دوم زیست دهم ;

ویدئو فصل دوم زیست دهم

ویدیو فصل دوم زیست دهم را انتخاب کنید!

ویدیو حل سوالات تستی فصل دوم زیست شناسی دهم

استاد همدانی

ویدیو حل سوالات تستی فصل 2 زیست شناسی دهم

استاد آراد فلاح

ویدیو آموزش فصل 2 زیست شناسی دهم بخش 3

مجتمع آموزشی ادیب

ویدیو آموزش فصل 2 زیست شناسی دهم بخش 2

مجتمع آموزشی ادیب

ویدیو آموزش فصل 2 زیست شناسی دهم بخش 1

مجتمع آموزشی ادیب

ویدیو آموزش گفتار 3 فصل دوم زیست شناسی دهم

استاد اقدم (دبیرستان جعفری اسلامی)

ویدیو آموزش گفتار 2 فصل دوم زیست شناسی دهم

استاد اقدم (دبیرستان جعفری اسلامی)

ویدیو آموزش گفتار 1 فصل دوم زیست شناسی دهم بخش2

ستاد اقدم(دبیرستان جعفری اسلامی)

ویدیو آموزش گفتار 1 فصل دوم زیست شناسی دهم

استاد اقدم (دبیرستانجعفری اسلامی)

ویدیو آموزش فصل 2 زیست شناسی دهم بخش 2

دکتر باقری (دبیرستان بعثت کرج)

ویدیو آموزش فصل 2 زیست شناسی دهم بخش 1

دکتر باقری (دبیرستان بعثت کرج)

ویدیو راههای انتقال مواد از غشا زیست شناسی دهم

استاد احمدی

ویدیو آموزش بافت های جانوری زیست شناسی دهم

استاد احمدی

ویدیو آموزش سیتوپلاسم زیست شناسی دهم

استاد احمدی

ویدیو آموزش فصل 2 زیست شناسی دهم بخش 2

استاد عبدالعلی (دبیرستان حکمت)

ویدیو آموزش فصل 2 زیست شناسی دهم بخش 1

استاد عبدالعلی (دبیرستان حکمت)

ویدیو مرور فصل2 زیست شناسی دهم

شبکه آموزش

فیلم آموزش کامل زیست دهم گفتار سوم فصل دوم

قلمچی

فیلم آموزشی کامل زیست دهم گفتار اول فصل دوم

قلمچی

ویدیو آموزش کامل گفتار دوم زیست شناسی دهم فصل دوم

قلمچی