ویدئو آموزشی فصل اول زیست دهم ;

ویدئو فصل اول زیست دهم

ویدیو فصل اول زیست دهم را انتخاب کنید!

ویدیو حل 10 سوالات تستی فصل اول زیست شناسی دهم

استاد مهرداد نوخاصی

وییدیو حل سوال تستی گفتار 1 فصل اول زیست دهم

استاد امیر حسین فلاح گل محمدی

ویدیو آموزش فصل اول زیست شناسی دهم گفتار سوم بخش2

استاد اقدم (دبیرستان جعفری اسلامی)

ویدیو آموزش فصل اول زیست شناسی دهم گفتار 3

استاد اقدم (دبیرستان جعفری اسلامی)

ویدیو آموزش فصل اول زیست شناسی دهم گفتار 2

استاد اقدم (دبیرستان جعفری اسلامی)

ویدیو آموزش فصل اول زیست شناسی دهم گفتار 1

استاد اقدم(دبیرستان جعفری اسلامی)

ویدیو آموزش گفتار 3 فصل اول زیست شناسی دهم

استاد حسینی (دبیرستان شهریار توس)

ویدیو آموزش گفتار 3 فصل اول زیست شناسی دهم

استاد احمدی

ویدیو آموزش گفتار 2 فصل اول زیست دهم

استاد احمدی

ویدیو آموزش گفتار 1 فصل اول زیست دهم

استاد احمدی

ویدیو آموزش فصل اول زیست شناسی دهم بخش 3

استاد خلدی نسب

ویدیو آموزش فصل اول زیست شناسی دهم بخش 2

استاد خلدی نسب

ویدیو آموزش فصل اول زیست شناسی دهم بخش 1

استاد خلدی نسب

ویدیو آموزش گفتار 1 فصل اول زیست شناسی دهم

دبیرستان صدرا

ویدیو آموزش فصل 1 زیست شناسی دهم بخش 7

استاد عبدالعلی (دبیرستان حکمت)

ویدیو آموزش فصل 1 زیست شناسی دهم بخش 6

استاد عبدالعلی

ویدیو آموزش فصل 1 زیست شناسی دهم بخش 5

استاد عبدالعلی

ویدیو آموزش فصل 1 زیست شناسی دهم بخش 4

استاد عبدالعلی

ویدیو آموزش فصل 1 زیست شناسی دهم بخش 3

استاد عبدالعلی (دبیرستان حکمت)

ویدیو آموزش فصل 1 زیست شناسی دهم بخش 2

استاد عبدالعلی (دبیرستان حکمت)