ویدئو آموزشی فصل چهارزیست دهم ;

ویدئو فصل چهارزیست دهم

ویدیو فصل چهارزیست دهم را انتخاب کنید!

ویدیو مرور و حل نمونه سوال فصل 4 زیست شناسی دهم

استاد سجاد عبیری

ویدیو حل سوالات تستی فصل 4 زیست دهم بخش 2

استاد آراد فلاح

ویدیو حل سوال تستی فصل 4 زیست دهم

استاد آراد فلاح

ویدیو حل تست فصل 4 زیست شناسی دهم

استاد افضل

ویدیو تدریس فصل 4 زیست شناسی دهم بخش 5

استاد افضل

ویدیو تدریس فصل 4 زیست شناسی دهم بخش 4

استاد افضل

ویدیو تدریس فصل 4 زیست دهم بخش 3

استاد افضل

ویدیو تدریس فصل 4 زیست دهم بخش 2

استاد افضل

ویدیو تدریس فصل 4 زیست شناسی دهم بخش 1

استاد افضل

ویدیو آموزش گفتار 3 فصل 4 زیست شناسی دهم

دبیرستان ادیب

ویدیو تشریح قلب زیست شناسی دهم

معلم گرامی

ویدیو آموزش گفتار 2 فصل 4 زیست شناسی دهم بخش 3

دبیرستان ادیب

ویدیو آموش گفتار 2 فصل 4 زیست شناسی دهم بخش 2

دبیرستان ادیب

ویدیو آموزش گفتار 2 فصل 4 زیست دهم

دبیرستان ادیب

ویدیو آموزش گفتار 1 فصل 4 زیست دهم بخش 3

دبیرستان ادیب

ویدیو آموزش گفتار 1 فصل 4 زیست شناسی دهم بخش2

دبیرستان ادیب

ویدیو آموزش گفتار 1 فصل 4 زیست دهم

دبیرستان ادیب

ویدیو آموزشی فصل4 زیست دهم عملکرد رگهای خونی

قلمچی

ویدیو آموزش فصل4 زیست دهم مبحث قلب

قلمچی

ویدیو آموزشی فصل4 زیست شناسی دهم مبحث خون

قلمچی