ویدیو های آموزشی اقتصاد دهم ;

ویدئو های آموزشی اقتصاد دهم

بخش درس اقتصاد دهم را انتخاب کنید!

درس 1 اقتصاد دهم

کسب و کار و کارآفرینی

درس 2 اقتصاد دهم

انتخاب نوع کسب و کار

درس 3 اقتصاد دهم

اصول انتخاب درست

درس 4 اقتصاد دهم

مرز امکانات تولید

درس 5 اقتصاد دهم

بازار چیست و چگونه عمل می کند؟

درس 6 اقتصاد دهم

نقش دولت در اقتصاد چیست؟

درس 7 اقتصاد دهم

تجارت بین الملل

درس 8 اقتصاد دهم

رکود، بیکاری و فقر

درس 11 اقتصاد دهم

رشد و پیشرفت اقتصادی

درس 13 اقتصاد دهم

تصمیم گیری در مخارج

درس 14 اقتصاد دهم

پس انداز و سرمایه گذاری

به کمک روانشناسان ما، استرس‌ و هیجانات خود را مدیریت کنید و بهترین نتیجه‌ها را در امتحانات و زندگی بگیرید. سایت ما راهکارهای علمی و کاربردی را برای موفقیت شما ارائه می‌دهد.