ویدیو های آموزشی علوم تجربی هشتم ;

ویدئو های آموزشی علوم تجربی هشتم

بخش درس علوم تجربی هشتم را انتخاب کنید!

فصل1 علوم هشتم

مخلوط و جدا سازی مواد

فصل2 علوم هشتم

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل3 علوم هشتم

از درون اتم چه خبر

فصل4 علوم هشتم

تنظیم عصبی

فصل6 علوم هشتم

تنظیم هورمونی

فصل7 علوم هشتم

الفبای زیست فناوری

فصل8 علوم هشتم

تولید مثل در جانداران

فصل9 علوم هشتم

الکتریسیته

فصل14 علوم هشتم

نور و ویژگی های آن