آزمون آنلاین علوم تجربی هشتم ;

آزمون آنلاین علوم تجربی هشتم

بخش درس علوم تجربی هشتم را انتخاب کنید!

فصل1 علوم هشتم

مخلوط و جدا سازی مواد

فصل2 علوم هشتم

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل3 علوم هشتم

از درون اتم چه خبر

فصل4 علوم هشتم

تنظیم عصبی

فصل5 علوم هشتم

حس و حرکت

فصل6 علوم هشتم

تنظیم هورمونی

فصل7 علوم هشتم

الفبای زیست فناوری

فصل8 علوم هشتم

تولید مثل در جانداران

فصل9 علوم هشتم

الکتریسیته

فصل14 علوم هشتم

نور و ویژگی های آن