آزمون آنلاین علوم تجربی هفتم ;

آزمون آنلاین علوم تجربی هفتم

بخش درس علوم تجربی هفتم را انتخاب کنید!

فصل 1 علوم هفتم

تفکر و تجربه

فصل2 علوم هفتم

اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

فصل 3 علوم هفتم

اتم ها؛ الفبای مواد

فصل 4 علوم هفتم

مواد پیرامون ما

فصل 5 علوم هفتم

از معدن تا خانه

فصل 6 علوم هفتم

سفر آب روی زمین

فصل 7 علوم هفتم

سفر آب درون زمین

فصل 8 علوم هفتم

انرژی و تبدیل های آن

فصل 9 علوم هفتم

منابع انرژی

فصل 10علوم هفتم

گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

فصل11 علوم هفتم

یاخته و سازمان بندی آن

فصل 12 علوم هفتم

سفرۀ سلامت

فصل 15 علوم هفتم

تبادل با محیط