;

ویدئو های آموزشی جغرافیا یازدهم

بخش درس جغرافیا یازدهم را انتخاب کنید!

درس 1 جغرافیا یازدهم

معنا و مفهوم ناحيه

درس 3 جغرافیا یازدهم

نواحي آب و هوايي

درس 4 جغرافیا یازدهم

ناهمواری ها و اشکال زمین

درس 7 جغرافیا یازدهم

نواحي اقتصادي (كشاورزي و صنعت )

درس 8 جغرافیا یازدهم

نواحي اقتصادي (تجارت و اقتصاد جهاني)

درس 9 جغرافیا یازدهم

معنا و مفهوم ناحیه سياسي

درس 10 جغرافیا یازدهم

كشور، يك ناحیه سياسي