ویدیو های آموزشی هندسه یازدهم ;

ویدئو های آموزشی هندسه یازدهم

بخش درس هندسه یازدهم را انتخاب کنید!

فصل 2 هندسه یازدهم

تبدیل های هندسی و کاربردها

فصل 3 هندسه یازدهم

روابط طولی در مثلث