;

ویدئو های آموزشی علوم وفنون ادبی یازدهم

بخش درس علوم وفنون ادبی یازدهم را انتخاب کنید!

درس 1 علوم و فنون یازدهم

تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم، ...

درس 5 علوم و فنون یازدهم

پایه های آوایی همسان (1)

درس7 علوم و فنون یازدهم

تاریخ ادبیات فارسی در قرن های دهم و ...

درس8 علوم و فنون یازدهم

پایه های آوایی همسان (2)

درس10 علوم و فنون یازدهم

سبک شناسی قرن های دهم و یازدهم (سبک ...