سوالات طبقه بندی شده منطق دهم انسانی ;

نمونه سوالات طبقه بندی شده منطق دهم انسانی

درس 1 منطق دهم

منطق، ترازوی اندیشه

درس2 منطق دهم

لفظ و معنا

درس 3 منطق دهم

مفهوم و مصداق

درس4 منطق دهم

اقسام و شرایط تعریف

درس5 منطق دهم

اقسام استدلال استقرایی

درس7 منطق دهم

احکام قضایا

درس8 منطق دهم

قیاس اقترانی

درس9 منطق دهم

قضیة شرطی و قیاس استثنایی

درس 10 منطق دهم

سنجشگری در تفکر

سایر محتوای منطق دهم انسانی