;

ویدئو های آموزشی جامعه شناسی یازدهم

بخش درس جامعه شناسی یازدهم را انتخاب کنید!

درس 3 جامعه شناسی یازدهم

نمونه های فرهنگ جهانی 1

درس 4 جامعه شناسی یازدهم

نمونه های فرهنگ جهانی 2

درس 5 جامعه شناسی یازدهم

باور ها و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب

درس 6 جامعه شناسی یازدهم

چگونگی تکوین فرهنگ معاصر غرب

درس 8 جامعه شناسی یازدهم

تحولات نظام جهانی

درس 10 جامعه شناسی یازدهم

جنگ ها و تقابل های جهانی

درس 11 جامعه شناسی یازدهم

بحران های اقتصادی و زیست محیطی

درس 12 جامعه شناسی یازدهم

بحران های معرفتی و معنوی

درس 13 جامعه شناسی یازدهم

سرآغاز بیداری اسلامی

درس 14 جامعه شناسی یازدهم

انقلاب اسلامی ایران، نقطۀ عطف بیداری...

درس 15 جامعه شناسی یازدهم

افق بیداری اسلامی