ویدیو های آموزشی روانشناسی یازدهم ;

ویدئو های آموزشی روانشناسی یازدهم

بخش درس روانشناسی یازدهم را انتخاب کنید!

درس 1 روانشناسی یازدهم

روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه

درس 3 روانشناسی یازدهم

احساس، توجه، ادراک

درس 4 روانشناسی یازدهم

حافظه و علل فراموشی

درس5 روانشناسی یازدهم

تفکر (1) حل مسئله

درس6 روانشناسی یازدهم

تفکر (2) تصمیم گیری

درس8 روانشناسی یازدهم

روان شناسی سلامت