آزمون آنلاین درس 9 پیام آسمانی هفتم

پیامهای آسمانی هفتم
درس 9 پیام آسمانی هفتم
سوال
سوال 1 از 10

آب لوله کشی ساختمان ها حکم آب ......... را دارد .

 • الف
  آب کُر
 • ب
  آب قلیل
 • ج
  آب جاری
 • د
  هر سه مورد
سوال 2 از 10

مواد زائد و سمی بدن که خطرناک و بیماری زا هستند بصورت .......... از بدن خارج می شوند

 • الف
  خون
 • ب
  مدفوع
 • ج
  زمین
 • د
  آب
سوال 3 از 10

کدامیک جزء نجاسات نمی باشد؟

 • الف
  سگ
 • ب
  زمین
 • ج
  ادرار
 • د
  خون
سوال 4 از 10

به آبی که از زمین می جوشد و جریان داردچه می گویند؟

 • الف
  آب کر
 • ب
  آب قلیل
 • ج
  آب جاری
 • د
  آب راکد
سوال 5 از 10

کدامیک از موارد زیر جزء «آب جاری» می باشد؟

 • الف
  آب باران
 • ب
  آب حوض
 • ج
  آب استخر
 • د
  آب منبع
سوال 6 از 10

کدامیک از موارد زیر جزء «آب جاری » نمی باشد؟

 • الف
  آب چشمه
 • ب
  آب باران
 • ج
  آب رودخانه
 • د
  آب منبع
سوال 7 از 10

کدام یک از موارد زیر آب قلیل می باشد؟

 • الف
  آب رودخانه
 • ب
  آب چشمه
 • ج
  آب حوض
 • د
  آب لیوان
سوال 8 از 10

گزینه ی نادرست را مشخص کنید.

 • الف
  خون حیواناتی که خون جهنده دارند نجس است.
 • ب
  ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند نجس است مثل گربه.
 • ج
  ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت نجس نیست.
 • د
  خون حیوانات حلال گوشت نجس نیست.
سوال 9 از 10

استفاده از سگ درچه زمان هایی ویا برای انجام چه کاری اشکالی ندارد؟

 • الف
  شکار
 • ب
  نگهبانی
 • ج
  همه زمان ها
 • د
  مورد الف و ب
سوال 10 از 10

کدام گزینه از شرایط تطهیر چیزهای نجس با زمین نمی باشد؟

 • الف
  خشک نباشد
 • ب
  پاک باشد
 • ج
  عین نجاست برطرف شود
 • د
  موکت و فرش نباشد