آزمون آنلاین درس 12 پیام آسمانی هفتم

پیامهای آسمانی هفتم
درس 12 پیام آسمانی هفتم
سوال
سوال 1 از 10

از دستورات مهم اسلام ...................است که .................رشد وپیشرفت ...................؟

 • الف
  حفظ حجاب-باعث-است.
 • ب
  حفظ گفتار-باعث-است.
 • ج
  حفظ حجاب –مانع-نیست .
 • د
  حفظ حجاب-باعث-است.
سوال 2 از 10

مهم ترین ثمره حجاب برای زنان مومن در جامعه با توجه به ترکیب (فلا یوذین) کدام مورد است؟

 • الف
  محبوبیت در خانواده
 • ب
  جلو گیری از فساد
 • ج
  امنیت و جلوگیری از آزار
 • د
  حضور در جامعه
سوال 3 از 10

طبق آمارهای منتشرشده بیشترین آزارو اذیت ها درباره چه کسانی است؟

 • الف
  نامحرمان
 • ب
  دختران وزنان
 • ج
  زنان باحجاب
 • د
  دختران وزنان بی حجاب
سوال 4 از 10

1- در سفارشات قران کریم ، کدام مورد به زنان اختصاص ندارد؟

 • الف
  یحفظوا فروجهم
 • ب
  یفضضن من ابصارهن
 • ج
  یحفظن فروجهن
 • د
  لا یبدین زینتهن
سوال 5 از 10

یکی از دستورهای حکیمانه ی خداوند که سلامتی روح انسان ها را در پی داردچیست؟

 • الف
  ایمان
 • ب
  حجاب
 • ج
  ایثار
 • د
  انفاق
سوال 6 از 10

باتوجه به آیه « قل لازواجک وبناتک ونساء المومنین یدنین علیهن من جلابیبهن...» خداوند چه دستوری می دهد؟

 • الف
  نپوشیدن لباسهای تنگ
 • ب
  داشتن حجاب وپوشیدن حجاب
 • ج
  نگاه نکردن به نامحرمان
 • د
  نگاه نکردن به دختران وزنان
سوال 7 از 10

یکی از مسئولیت های مردان ٬همانند زنان چیست؟

 • الف
  اعتقاد مناسب
 • ب
  دین مناسب
 • ج
  ایمان مناسب
 • د
  پوشش
سوال 8 از 10

در سوره نور آیه 30 و 31 نمایان شدن چه حدودی را بدون اشکال می داند؟

 • الف
  گردی صورت
 • ب
  زینت ها
 • ج
  دستها تا آرنج
 • د
  پاها تا مچ
سوال 9 از 10

گزینه نادرست را مشخص کنید.

 • الف
  حفظ حجاب مانعی برای رشد و پیشرفت نیست.
 • ب
  دین اسلام هر کاری که مردان و زنان را به گناه می اندازد حرام می داند.
 • ج
  سخن گفتن با لحنی که دیگران را تحریک کند مکروه است.
 • د
  پوشیدن لباس های تنگ برای مردان
سوال 10 از 10

یکی از دستورات مهم اسلام که هیچ مانعی برای رشد وپیشرفت نیست؟

 • الف
  حفظ حجاب
 • ب
  نماز اول وقت
 • ج
  نماز جماعت
 • د
  هیچکدام