ویدیو های آموزشی نگارش هفتم ;

ویدئو های آموزشی نگارش هفتم

بخش درس نگارش هفتم را انتخاب کنید!

درس دوم نگارش هفتم

بخش های نوشته

درس سوم نگارش هفتم

طبقه بندي موضوع

درس 4 نگارش هفتم

كوچك تر كردن موضوع

درس 5 نگارش هفتم

بندهای بخش میانی (بدنه)

درس 7 نگارش هفتم

راهي براي نظم دادن به ذهن و نوشته

درس 8 نگارش هفتم

روشي براي نوشتن دربارة موضوع هاي ذهن...