;

ویدئو های آموزشی فیزیک یازدهم

بخش درس فیزیک یازدهم را انتخاب کنید!

فصل1 فیزیک یازدهم

الکتریسیتۀ ساکن

فصل 2 فیزیک یازدهم

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقی...

فصل4 فیزیک یازدهم

القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب