;

ویدئو های آموزشی زمین شناسی یازدهم

بخش درس زمین شناسی یازدهم را انتخاب کنید!

فصل1 زمین شناسی یازدهم

آفرینش کیهان و تکوین زمین

فصل2 زمین شناسی یازدهم

منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای ت...

فصل4 زمین شناسی یازدهم

زمین شناسی و سازه های مهندسی

فصل5 زمین شناسی یازدهم

زمین شناسی و سلامت

فصل 7 زمین شناسی یازدهم

زمین شناسی ایران