;

ویدئو های آموزشی تاریخ معاصر یازدهم

بخش درس تاریخ معاصر یازدهم را انتخاب کنید!

درس 1 تاریخ یازدهم

حکومت قاجار از آقامحمّدخان تا محمّد ...

درس 2 تاریخ یازدهم

دوران ناصرالدین شاه

درس 3 تاریخ یازدهم

زمینه های نهضت مشروطه

درس 4 تاریخ یازدهم

آغاز حرکت مردم علىه استبداد داخلی و ...

درس 5 تاریخ یازدهم

مشروطه در دورهٔ محمّد على شاه

درس 6 تاریخ یازدهم

دورهٔ دوم مشروطه ( 1288 - 1293 ش)

درس 8 تاریخ یازدهم

رضاخان؛ تثبىت قدرت

درس 9 تاریخ یازدهم

وىژگى هاى حکومت رضاشاه

درس 11 تاریخ یازدهم

اشغال اىران توسّط متّفقىن و آثار آن

درس 12 تاریخ یازدهم

نهضت ملّى شدن صنعت نفت

درس 13 تاریخ یازدهم

زمىنه هاى کودتاى 28 مرداد

درس14 تاریخ یازدهم

کودتاى بىست و هشتم مرداد

درس 15 تاریخ یازدهم

ربع قرن سىطرهٔ آمرىکا بر اىران

درس 16 تاریخ یازدهم

زمینه ها و هدف های اصلاحات آمریکایی ...

درس 17 تاریخ یازدهم

پىداىش نهضت روحانىت و اوج گیری بیدار...

درس 19 تاریخ یازدهم

تحولات اىران پس از تبعىد امام خمىنى

درس 20 تاریخ یازدهم

اىران در مسیر انقلاب اسلامى

درس 21 تاریخ یازدهم

پىروزى انقلاب اسلامى

درس 22 تاریخ یازدهم

دولت موقت مهندس مهدى بازرگان

درس 23 تاریخ یازدهم

اوّلىن دورهٔ رىاست جمهورى

درس 24 تاریخ یازدهم

جنگ تحمىلى رژیم بعثی حاکم بر عراق عل...

درس25 تاریخ یازدهم

آرمان ها و دستاوردهاى انقلاب اسلامى

درس26 تاریخ یازدهم

بیداری اسلامی در جهان اسلام