;

ویدئو های آموزشی تاریخ یازدهم انسانی

بخش درس تاریخ یازدهم انسانی را انتخاب کنید!

درس1 تاریخ یازدهم انسانی

منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایرانِ ...

درس 2 تاریخ یازدهم انسانی

روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعت...

درس 4 تاریخ یازدهم انسانی

امت و حکومت نبوی (ص) در مدینه

درس 5 تاریخ یازدهم انسانی

تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای ن...

درس 6 تاریخ یازدهم انسانی

امویان بر مسند قدرت

درس12 تاریخ یازدهم انسانی

فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری

درس13 تاریخ یازدهم انسانی

تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ...

درس14 تاریخ یازدهم انسانی

فرهنگ و تمدن در عصر صفوی